• AFCT อ่างทอง แฟมิลี คาเด็ทติวเตอร์ ตึกสีม่วง ตรงข้าม รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (อปว.) 46/7-8 ม.3 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
  • จ - อา: 9:00-18:00
  • 081-400-8985 , 081-9434451
Icon
Image is not available
Slider
AFCT ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ภาควิชาการ) ในปี 2562 นี้

1.นายธนกฤต สุขมนต์
(ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม)
2.นายธนกฤต เกษโร
(ร.ร.สตรีอ่างทอง)
3.นายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล
(ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี)
4.นายจิติพัฒน์ เจียมมี
(โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม)
5.นายปรมินทร์ อินทรประสิทธิ์
(โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม)
6.นายอภิวิชย์ ทองสุข
(โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ)
7.นายอานนท์ณัฏฐ์ เฉยเฟื้อง
(ร.ร.พิบูลวิทยาลัย)
8.นายดนุรุตม์ จั่นวงศ์แก้ว
(โรงเรียนสตรีอ่างทอง)
9.นายภูวดล ชื่นฤทธิ์
(ร.ร.โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา)
10.นายธนานันต์ สุนทรา
(โรงเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์)
11.นายกิตติกัญจน์ เนตรยัง
(ร.ร.พิบูลวิทยาลัย)
12.นายมาตรฐาน ใจหงษ์
(โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย)
13.นายเจษฎา คณารักษ์
(โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย)
14.นายภูริเดช นาใจ
(โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย)
15.นายธนากร ปริศนา
(โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย)
16.นายภูรินทร์ ศรีคง
(โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)
AFCT ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ภาควิชาการ เหล่าทหารบก) ในปี 2562 นี้

1.นายภูวดล ชื่นฤทธิ์
(ร.ร.สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา)
2.นายมาตรฐาน ใจหงษ์
(ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย)
3.นายปรมินทร์ อินทรประสิทธิ์
(ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม)
4.นายธนกฤต สุขมนต์
(ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม)
5.นายทศพร ทองดี
(ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี)
6.นายธนานันต์ สุนทรา
(ร.ร.อยุธยานุสรณ์)
7.นายธนกฤต เกษโร
(ร.ร.สตรีอ่างทอง)
8.นายกิตติกัญจน์ เนตรยัง
(ร.ร.พิบูลวิทยาลัย)
9.นายภูริเดช นาใจ
(ร.ร.เทศบาล6 นครเชียงราย)
10.นายอานนณัฏฐ์ เฉยเฟื้อง
(ร.ร.พิบูลวิทยาลัย)
11.นายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล
(ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี)
12.นายดนุรุตม์ จั่นวงศ์แก้ว
(ร.ร.สตรีอ่างทอง)
13.นายธนากร ปริศนา
(ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย)
AFCT ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายเรือ (ภาควิชาการ เหล่าทหารเรือ / ตำรวจน้ำ) ในปี 2562 นี้

1.นายทศพร ทองดี
(ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี)
2.นายกิตติกัญจน์ เนตรยัง
(ร.ร.พิบูลวิทยาลัย)
3.นายรามิล เหลืองวิเศษ
(ร.ร.สตรีอ่างทอง)
4.นายอภิวิชย์ ทองสุข
(ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ)
5.นายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล
(ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี)
6.นายภูวดล ชื่นฤทธิ์
(ร.ร.สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา)
7.นายภูริเดช นาใจ
(ร.ร.เทศบาล6 นครเชียงราย)
8.นายธนานันต์ สุนทรา
(ร.ร.อยุธยานุสรณ์)
9. นายนิติภูมิ บุญพอ
(ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม)
10.นายธนกฤต เกษโร
(ร.ร.สตรีอ่างทอง)
11.นายอานนณัฏฐ์ เฉยเฟื้อง
(ร.ร.พิบูลวิทยาลัย)
12.นายธนกฤต สุขมนต์
(ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศฯ (ภาควิชาการ) ในปี 2562 นี้
(ส่งสอบ 62 ติดภาควิชาการ 29 คน)

1.นายภูวดล ชื่นฤทธิ์
2.นายธนกฤต เกษโร
3.นายรามิล เหลืองวิเศษ
4.นายธนกฤต สุขมนต์
5.นายณัฐวัฒน์ ปทุมพรวรกุล
6.นายกิตติกัญจน์ เนตรยัง
7.นายภูริเดช นาใจ
8.นายภูรินทร์ ศรีคง
9. นายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล
10.นายธนานันต์ สุนทรา
11.นายนิติภูมิ บุญพอ
12.นายปรมินทร์ อินทรประสิทธิ์
13.นายอานนท์ณัฏฐ์ เฉยเฟื้อง
14.นายดนุรุตม์ จั่นวงศ์แก้ว
15.นายธนากร ปริศนา
16.นายอภิสิทธิ์ นุตยวง
17.นายสาธิต กลิ่นหอม
18.นายภูมินทร์ มาตานนท์
19.นายฤทธิชัย วิสุทธิ
20.นายอนุศักดิ์ จันปุ่ม
21.นายเดชาธร เพ็งมาก
22.นายรอม แก้วจรูญ
23.นายรัฐภูมิ เมืองมูล
24.นายสรวิชญ์ ไชยแขวง
25.นายกรรัช ตันธีรกูล
26.นายญาณันธร สาคะศุภฤกษ์
27.นายพีรณัฐ นวกฤษ
28.นายธนวิชญ์ เพ็งสว่าง
29.นายคุณากร ไกรวารี

logo_head

AFCADET TUTOR สถาบันติวเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย จปร นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ที่อยู่

AFCT อ่างทอง แฟมิลี คาเด็ทติวเตอร์ ตึกสีม่วง ตรงข้าม รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (อปว.) 46/7-8 ม.3 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ติดต่อ

081-400-8985 , 081-9434451

loma12423@gmail.com

กดแชร์ที่นี่